SANRenared_7

เล่มเมนูอาหาร A4 ปกเสื่อสาน ด้านในประกอบด้วยซองพลาสติกใส เริ่มต้นที่ 6 ซอง 12 หน้า สามารถเพิ่มได้มากสุดเป็น 12 ซอง 24 หน้า แฟ้มเมนูมีพร้อมส่งทั่วประเทศ