SANRenared_7

เล่มเมนูห่วง 4 รู ที่เป็นเล่มเมนูอาหาร A4 ปกเสื่อสาน ด้านในประกอบด้วยซองพลาสติกใส เริ่มต้นที่ 6 ซอง 12 หน้า เล่มเมนูห่วง 4 รู สามารถเพิ่มได้มากสุดเป็น 12 ซอง 24 หน้า แฟ้มเมนูมีพร้อมส่งทั่วประเทศ ยังเป็น เล่มเมนูห่วง 4 รู กันน้ำ ใช้งานในร้านอาหาร คาเฟ่