แฟ้มเมนู รุ่น KleanTall ขนาดใหญ่พิเศษ B4, menu cover extra size

แฟ้มเมนู B4 ขนาดใหญ่พิเศษ รุ่น Klean Tall เป็น แฟ้มเมนูที่เติมซอง เพ่ิมหน้าได้ ขนาด 24x36cm. ใหญ่กว่า เมนูเล่ม A4 โดยออกแบบให้ขนาดพอดีกับหัวไหล่