Standee-INC_Large_3

ป้ายตั้งหน้าร้านขนาดใหญ่ สามารถตั้งหน้าร้าน เห็นชื่อร้านได้ชัดเจน ทั้งป้ายตั้งหน้าร้านยังทำเป็นจุดสนใจ สามารถตั้งป้ายได้ทั้งในร้านและนอกร้าน