ClearPocket_Matty6

ซอง 4 รูขนาดมาตาฐาน สำหรับรายการอาหารเมนู เอ4, แฟ้ม 4รู, ซองแฟ้มเอกสาร 2รู, ซองแฟ้มเอกสาร 4รู ซอง Clear folder, Menu folder, Clear file