ClearPocket_Matty5

ซองเมนูเอสี่, ซองพลาสติกหนา, ซองพีวีซีแข็งแรง, ซองรายการอาหาร, ซองเมนูอาหาร, ซองแฟ้มเมนู ซองใส, ซองด้าน, ใช้แทนซองเอกสาร PE