SANXaHoneyBrown_2

เล่มเมนูปกสีน้ำตาล ซองใส เห็นเมนูชัดเจน สีเมนูสด ใช้งานง่าาย สะดวก สามารถสอดเปลี่ยนเมนูได้ง่ายๆ กางเมนูกว้างได้ถึง 180 องศา