SANseries_Pink02

ปกเมนูเสื่อสาน มีสองสี ปกเมนูเล่มนี้มีระบบห่วง สามารถเพิ่มลดหน้าเมนูอาหารได้ อีกทั้งยังสามารถเปิดได้กว้าง 180องศา