SANseries_LightGrey02

เล่มเมนูอาหาร สามารถเปิดกว้างได้ถึง 180 องศา เห็นเมนูอาหารได้ชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่ม หรือ ลดหน้าเมนูได้ด้วยตนเอง