Blog-head-less-is-more

มาเรียนรู้ว่า จำนวนหน้าเมนู การออกแบบเล่มเมนู จัดเมนูอาหารแบบไหน ที่จะช่วยให้ร้านอาหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, โดยเมนูอาหารในแฟ้มเมนูมีอย่างเหมาะสม โดยปริมาณรายการอาหารที่ดีเป็นอย่างไร ต้องมาอ่านกัน menu1folder