21

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน Neighbourhood Clinic แจ้งเวลาเปิด ปิด ร้าน