ป้ายตั้งชี้ทางเข้า ร้านอาหาร

ป้ายตั้งชี้ทางเข้า ร้านอาหาร Nais ที่อยู่ชั้น 2 ชี้บอกทางไปร้าน ช่วยหาร้านง่ายขึ้น ยังยกเก็บได้