Standee-INC_BK2_01BB

ป้ายตั้งหน้าร้าน A Stand ใช้เพื่อช่วยโปรโมทสินค้า คือโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อไปยังผู้ที่ผ่านไปผ่านมา อีกทั้ง ป้ายยังสามารถสอดเปลี่ยนภาพ โปสเตอร์ด้านในได้ ป้ายตั้งหน้าร้านมีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ใช้ได้ทั้งร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หรือจะเป็นร้านที่เปิดตามสถานที่ ต่างๆ นอกอาคาร ก็สามารถใช้ได้