Flippo-W4

ป้ายซองพลาสติกใส เมื่อใส่เมนูแนะนำ โปรโมชั่น สินค้าแนะนำ ไม่ทำให้สีเมนูเพี้ยน ซอง PVC ใส ช่วยป้องกันกระดาษเมนูไม่ให้เลอะ กันน้ำ สามารถใช้งานได้ยาวนาน