Kleantall_B05

ปกเมนูขนาดใหญ่ A3 ที่เป็นขนาดใหญ่กว่า เอสี่ โดยปกเมนู เอสาม หรือ บีสี่ นี้เป็นปกเมนูที่มีขนาดใหญ่กว่า เล่มเมนูมาตรฐาน ใช้งานได้ดี