เล่มเมนูอาหารปกหนัง กางได้ KlipMAI-B-Gray02

เล่มเมนูอาหารปกลายไหม กางได้ 180 องศา มาพร้อมกับระบบคลิปหนีบ ยึดตัวเล่มเข้ากับซองพลาสติก PVC ใส ใส่รายการอาหารได้ซ้ายขวา 20-40 หน้า เพิ่มลดหน้าสะดวก