Loft-Premium_16v_7

เล่มเมนูอาหาร ปกพลาสติกแข็ง ขนาด A4 กันน้ำหกใส่ได้ เล่มเมนูแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ในระยะยาว เล่มเมนูปกใส สีภาพไม่ดรอป เล่มเมนูมีพร้อมส่ง ทั่วประเทศ