Standee-INC_BK1_07

ป้ายตั้งหน้าร้ามสามเหลี่ยม ขนาดประหยัดพื้นที่ จัดเก็บง่าย วัสดุทำจากโลหะ ชน ปลิวล้มได้ยาก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวก จากมุมสามเหลี่ยมทำให้ ผู้ผ่านไปผ่านมาเห็นได้ชัีดเจน