TriSwingXL-5

ป้ายอคริลิกใส สามารถสอดใส่กระดาษได้ง่าย ด้วยขนาดกระดาษ A4 ไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบไหน สามารถใส่ได้ เปลี่ยนภาพได้ง่่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาได้มาก