Flippo-A4-Oak7

ป้ายตั้งโต๊ะขนาด A4 แบบไม้ ซองเป็นซองแขวน ระบบห่วงคู่ ซึ่งทำให้เปิดพลิกหน้าได้ง่าย ด้วยขนาดที่เหมาะสมลงตัว ทำให้เปิดหลิกหน้าล้มยาก