Klipmai-Green07

แฟ้มเมนูอาหาร ซองพลาสติกใสหน้าคู่ สอดด้านข้าง สอดง่าย ช่วยรักษากระดาษเมนู พลาสติกมีความใสช่วยให้เห็นเมนูชัดเจนและน่ารับประทาน และยังมีปกสไลต์โมเดิร์น