KlipSan-Yellow07

เมนูอาหาร ซองพลาสติกใส สอดง่าย ช่วยรักษากระดาษเมนู พลาสติกมีความใสช่วยให้เห็นเมนูชัดเจนและน่ารับประทาน และยังมีปกสไลต์โมเดิร์น ดึงความโดดเด่นของร้านได้ชัดเจนและสวยงาม