24-TB-stella-LED_A4_8

ป้ายสแตนตั้งเคาน์เตอร์ A4 ขนาดใหญ่ มองเห็นโดดเด่น ชัดเจน พร้อมกับระบบ ไฟ LED สว่างโดดเด่น เปลี่ยนแผ่นภาพได้ง่ายๆด่้วยตนเอง