blog-zingbaord-15problem1

ป้ายตั้งหน้าร้าน แบบ ซิงค์พับ มินิมอล สไตล์ เน้นถาพใหญ่ๆ ใส่ตัวหนังสือเล็กๆ มองไม่เห็น ร้านต้องการปรับรายละเอียด ไม่สามารถปรับได้ ต้องแก้ไขทั้งชิ้น