blog-zingbaord-14problem1

ป้ายตั้งพื้น ซิงค์พับ ใส่รายละเอียดเยอะ ดูไม่มินิมอล ขนาดตัวอีกษรเล็กเกินไป คนที่ผ่านไปมา มองไม่เห็น ช่วยในการสื่อสารไม่ได้ดีเท่าที่ควร