blog-zingbaord-11sticker1

ป้ายตั้งพื้น พับซิงค์ สวย มินิมอล แต่ ปรับเปลี่ยนข้อความไม่ได้ หากต้องการเปลี่ยน ต้องยก ป้ายตั้งพื้นพับซิงค์ ไปทั้งป้าย หรือ ต้องให้ช่างมาแก้ถึงที่ เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน