blog-zingbaord-09changing1

ป้ายตั้งแบบพับซิงค์ โลหะ ดูมีสไตล์ แข็งแรงทนทาน ติดที่ป้ายมีความ Fix แก้ไขไม่ได้ ทำแล้วทำเลย เปลี่ยนข้อความทีมีค่าใช้จ่าย ยุ่งยาก คุณสมบัติไม่เหมาะกับการเป็นป้ายตั้งหน้าร้านที่ดี