blog-zingbaord-07color1

ป้ายตั้งพื้นแบบพับซิงค์ พ่นสีพิเศษ ป้ายตั้งพื้นพับซิงคื สีสวย เข้ากับสไตล์ร้าน มีราคาสูง ปรับเปลี่ยนรายละเอียดยาก การใช้งานไม่ค่อยคุ้มกับราคาเท่าที่ควร