blog-zingbaord-04big1

ป้ายตั้งซิงค์พับขนาดใหญ่ ฐานกว้าง ใช้พื้นที่ในการวางเยอะ เคลื่อนย้ายเข้าออกร้านไม่ได้ น้ำหนักมาก เป็นป้ายซิงค์ การใช้งานไม่หลากหลาย