วัสดุป้ายตั้งหน้าร้าน-4

ธงญี่ปุ่น J-Flag ตั้งหน้าร้าน โดยที่มีขนาดสูงไม่โต้ลม ทำให้ธงญี่ปุ่นปลิวล้มได้ง่าย ธงญี่ปุ่นจึงไม่เหมาะแก่การทำมาตั้งหน้าร้าน