ป้ายตั้งหน้าร้านขนาดใหญ่

ป้ายตั้งหน้าร้านขนาดใหญที่สุด เป็นขนาดที่ไม่แนะนำให้วางในที่ที่มพื้นที่น้อย