Home-standee-alu

ป้ายตั้งหน้าร้าน ขาอลูสิเนียม ใช้ตั้งหน้าร้านโดดเด่น ป้ายตั้งพื้นวางหน้าร้านแบบโลหะ สวยงาม ไม่เป็นสนิม ป้ายวางชายหาด ใช้วางป้ายริมทะเล ร้านอาหารทะเล กิจกรรมริมทะเล ได้เลย ใช้งานได้ดีมาก ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน ชายหาด a-stand alu and metal sandwich board