blog-zingbaord-05big1

ป้ายตั้งซิงพับ ขนาดใหญ่ มีน้ำหนักเยอะ ยกเคลื่อนที่ได้ยาก มีราคาสูงการใช้งานไม่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนรายละเอียดไม่ได้