วัสดุป้ายตั้งหน้าร้าน-5

ป้ายตั้งแบบ x-stand เป็นป้ายที่สามารถใช้ในงาน Indoor โดยที่ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในงาน Outdoor