ป้ายตั้งหน้าร้านขนาดเล็ก

ป้ายตั้งหน้าร้านขนาดเล็ก ไม่เหมาะสำหรับนำมาวางที่ที่มีพื้นที่มาก เนื่องจากปริมาณพื้นที่มากทำให้ ป้ายขนาดเล็กมีขนาดเล็กลงไปอีกจนมองไม่เห็น ควรจะวางในพื้นที่ที่มีพื้นที่น้อย มองได้ในระยะใกล้ หรือนำมาเป็นป้ายบอกทาง